Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการ Rich Listing เท่านั้น  

Rich Listing ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ Rich Listing  ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“ผู้ใช้บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่ Rich Listing เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการ  Rich Listing 

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับ  Rich Listing  การใช้เว็บไซต์  Rich Listing หรือลงทะเบียนใช้บริการของเรา โดยผู้ใช้บริการจะต้องให้ความยินยอม ให้  Rich Listing รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการประการใด โปรดติดต่อโดยส่งอีเมลมาที่ rich999llc@gmail.com

Sign In